Algemene Voorwaarden

Inhoud

Inleiding

De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, bestelbon, factuur of ander document waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor Music Connects, Burg. Vandenbogaerdelaan 43, 8870 Izegem (hierna genoemd “Music Connects”, “wij”, “ons” of “onze”) tenzij een daartoe ontworpen overeenkomst andere voorwaarden vooropstelt. Prijsopgaven en -offertes zijn vrijblijvend en worden gemaakt zonder verbintenis voor Music Connects, noch voor de klant. Bestellingen door de klant binden Music Connects niet en dienen steeds door een persoon, bevoegd om Music Connects te verbinden, schriftelijk of elektronisch te worden bevestigd. Het beroep doen op goederen en/of diensten van Music Connects en het aanvaarden van de bijhorende betalingsvordering sluiten in dat de klant zich houdt aan de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Documentatie

Elke verkoop wordt door Music Connects vastgelegd in een bestelbon die ter bevestiging wordt verstuurd naar de klant waarna de bestelling wordt geaccepteerd en voorbereid. Na levering van de goederen en/of diensten ontvangt de klant ook de bijhorende factuur. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van alle verstrekte persoonlijke gegevens in deze documenten. Alle documenten worden elektronisch verstuurd, tenzij de klant uitdrukkelijk verzoekt papieren versies van deze documenten te ontvangen. Meer informatie over het wijzigen van persoonlijke gegevens en/of voorkeuren en de verwerking ervan door Music Connects, staat beschreven in het privacybeleid van Music Connects.

Levering

De goederen en/of diensten van Music Connects worden geleverd ofwel op het adres vermeld op de voorzijde van de bestelbon of factuur, ofwel in een vestiging van Music Connects, ofwel op een door de klant en Music Connects overeengekomen locatie. Elke levering door Music Connects gebeurt over de verharde openbare weg, op het gelijkvloers en op risico en kosten van de klant. De bijhorende leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, weigering van de goederen en/of diensten of ontbinding van de overeenkomst.

Betalingsmodaliteiten

Betalingsvorderingen zijn steeds contant betaalbaar in vestigingen van Music Connects tijdens de overeenkomstige openingsuren met een maximum van 3.000 euro, inclusief BTW. Het is ook mogelijk (het resterende saldo van) de betalingsvordering te vereffenen via bankoverschrijving op het rekeningnummer vermeld op de voorzijde van de bestelbon of factuur. Om de veiligheid van de bezorger te waarborgen is contant betalen bij levering beperkt tot een maximum van 50 euro, inclusief BTW. Deze betalingsmodaliteiten zijn niet limitatief en kunnen worden uitgebreid volgens de behoeften van Music Connects.

Prijs

De prijs is steeds exclusief BTW, taksen, rechten en kosten, tenzij anders aangeduid. De prijs is deze zoals vermeld op de overeenkomst of bestelbon, tenzij Music Connects zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van vaste en/of variabele kosten (grondstoffen, lonen, energie, etc.) ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan. In dit geval geldt de nieuwe prijs, zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. De BTW en wisselkoersfluctuaties zijn ten laste van de klant. Wanneer de klant het oneens is met de prijs, dient de klant uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur dit schriftelijk of elektronisch mee te delen via de klantenondersteuning.

Klachten

De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk te controleren op breuk, beschadiging en compleetheid of de geleverde diensten onmiddellijk te evalueren na ontvangst. Wanneer een vergissing wordt begaan door Music Connects met betrekking tot geleverde goederen (bv. een vergissing in hoeveelheid) of diensten (bv. niet-uitgevoerde taken) of wanneer een zichtbaar gebrek aan conformiteit met betrekking tot geleverde goederen wordt vastgesteld, dient de klant uiterlijk binnen acht dagen na levering dit schriftelijk of elektronisch mee te delen via de klantenondersteuning.

Garantie

Op aangekochte goederen geldt de wettelijke garantie van twee jaar. Deze garantie dekt enkel een verborgen gebrek aan conformiteit dat reeds bestond voor en/of tijdens de levering van de goederen. Indien het goed defect gaat binnen zes maanden na levering, wordt er verondersteld dat het verborgen gebrek bestond voor en/of tijdens de levering van de goederen, tenzij Music Connects het tegendeel kan bewijzen. Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na levering wordt vastgesteld, dient de klant te bewijzen dat het verborgen gebrek bestond voor en/of tijdens de levering van de goederen. Bijgevolg zijn onder meer uitgesloten: defecten ontstaan door een onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, incidenten na levering zoals waterschade, transportschade of brand of de vervanging van toebehoren die bij een normaal gebruik regelmatig moeten worden vervangen. Wanneer een gebrek aan conformiteit met betrekking tot geleverde goederen wordt vastgesteld, dient de klant uiterlijk binnen twee maanden na vaststelling dit schriftelijk of elektronisch mee te delen via de klantenondersteuning.

Klantenondersteuning

Het betwisten van de factuur, het versturen van een klacht en/of het inroepen van de garantie is pas geldig wanneer dit aangetekend wordt verzonden naar de maatschappelijke zetel (t.a.v. Music Connects, Burg. Vandenbogaerdelaan 43, 8870 Izegem of wanneer dit elektronisch wordt verzonden via e-mail naar support@musicconnects.be, mits de klant een leesbevestiging en/of een antwoord op het oorspronkelijke bericht ontvangt van Music Connects uiterlijk binnen acht dagen na verzending. In beide gevallen dient de klant dus te kunnen bewijzen dat het oorspronkelijke bericht wel degelijk gelezen en/of ontvangen werd door Music Connects.

Herstelling / vervanging

Wanneer bij de vaststelling van een verborgen gebrek aan conformiteit aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan om de garantie op aangekochte goederen in te roepen, kunnen aangekochte goederen in de originele verpakking en op vertoon van de originele overeenkomst, bestelbon of factuur (geen kopie) worden teruggebracht uiterlijk binnen dertig dagen naar een vestiging van Music Connects. In dat geval zal de klant het recht hebben op een kosteloze herstelling of vervanging van de gebrekkige goederen. Enkel ingeval de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, kan de klant een (gedeeltelijke) terugbetaling of ontbinding van de verkoop eisen.

Omruiling

Wanneer de klant een aangekocht goed wenst om te ruilen zonder dat er sprake is van een verborgen gebrek aan conformiteit (bv. miskoop), kunnen aangekochte goederen in de originele verpakking en op vertoon van de originele overeenkomst, bestelbon of factuur (geen kopie) worden teruggebracht uiterlijk binnen vijftien dagen naar een vestiging van Music Connects. In dat geval zal de klant het recht hebben op een gelijkwaardige tegoedbon maar kan de klant geen (gedeeltelijke) terugbetaling of ontbinding van de verkoop eisen. Geopende en/of geschonden verpakkingen, voedingswaren, promotieartikelen en op verzoek van de klant bewerkte, vervaardigde, op maat gemaakte of gepersonaliseerde bestellingen kunnen echter niet worden omgeruild.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Music Connects tot volledige betaling van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag, mogen de reeds geleverde goederen door Music Connects worden teruggenomen, zonder dat deze terugname afbreuk doet aan enig recht tot invordering van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen. Indien de klant de aan Music Connects toebehorende goederen en/of diensten zelf verwerkt of verkoopt, worden de schuldvorderingen die hieruit voortkomen ook overgedragen aan Music Connects tot volledige betaling van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen.

Betalingsachterstand

In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal de prijs van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning worden verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldatum tot de integrale betaling. Wanneer de factuur van een klant – andere dan een consument – onbetaald blijft gedurende zeven dagen na aangetekende verzending van een aanmaning, zal op deze factuur van rechtswege een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 50 euro verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies. Bij gerechtelijke inning zijn alle kosten ten laste van de klant. Het uitgeven, dan wel aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en vormt geen afwijking van deze verkoopsvoorwaarden. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, intresten en/of schadevergoedingen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Annuleringsvoorwaarden

Iedere annulatie van een overeenkomst, bestelbon, factuur of andere document waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor Music Connects, geeft recht op een schadevergoeding van 25% van het factuurbedrag. Op verzoek van de klant bewerkte, vervaardigde, op maat gemaakte of gepersonaliseerde bestellingen kunnen echter niet worden geannuleerd.

Overmacht

Music Connects behoudt zich het recht voor bestellingen op te schorten of te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. De volgende situaties worden uitdrukkelijk beschouwd als geval van overmacht: ongeval, schade aan materiaal, staking, transporttekort, brand, overstroming, hittegolf, oproer, terrorisme, cyberaanval, oorlog, lock-down, epidemie, ofwel bij Music Connects ofwel bij één van de leveranciers en/of transporteurs, ongeacht de oorzaak hiervan.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing, waarbij de territoriale bevoegdheden van de Rechtbanken worden bepaald door de maatschappelijke zetel van Music Connects.

Vragen / feedback

Na het lezen van onze algemene voorwaarden een vraag of feedback? Stuur dan zeker een e-mail naar support@musicconnects.be.