Algemene Voorwaarden

Inleiding

De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, aankoopbevestiging, factuur of ander document waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken tussen Music Connects, Burg. Vandenbogaerdelaan 43, 8870 Izegem (hierna genoemd “Music Connects”, “wij”, “ons” of “onze”) en een afnemer van een goed of dienst van Music Connects (hierna genoemd "klant") tenzij een daartoe ontworpen overeenkomst andere voorwaarden vooropstelt. Een klant kan zowel een natuurlijke persoon (hierna genoemd "consument"), als een rechtspersoon zijn. Deze voorwaarden gelden voor alle klanten, tenzij specifieke voorwaarden voor consumenten worden vermeld. Indien de voorwaarden voor klanten tegenstrijdig zijn met de specifieke voorwaarden voor consumenten, dan worden de voorwaarden voor klanten nietig verklaard. Een rechtspersoon kan zich echter nooit op de specifieke voorwaarden voor consumenten beroepen. Prijsopgaven en -offertes zijn vrijblijvend en worden gemaakt zonder verbintenis voor Music Connects, noch voor de klant. Bestellingen door de klant binden Music Connects niet en dienen steeds door een persoon, bevoegd om Music Connects te verbinden, schriftelijk of elektronisch te worden bevestigd. Door een beroep te doen op goederen en/of diensten van Music Connects en het accepteren van de bijhorende betalingsvordering, aanvaardt de klant de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

Documentatie

Met uitzondering van verkopen in een vestiging van Music Connects, wordt elke verkoop door Music Connects vastgelegd in een overeenkomst of aankoopbevestiging die via e-mail wordt verstuurd naar de klant waarna de bestelling wordt geaccepteerd en voorbereid. Na levering van de goederen en/of diensten ontvangt de klant – andere dan een consument – ook de bijhorende factuur. Indien een consument toch een factuur zou wensen, kan deze een factuur aanvragen door een e-mail te sturen naar accounting@musicconnects.be. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van alle verstrekte persoonlijke gegevens in deze documenten. Alle documenten worden elektronisch verstuurd, tenzij de klant uitdrukkelijk verzoekt papieren versies van deze documenten te ontvangen. Meer informatie over het wijzigen van persoonlijke gegevens en/of voorkeuren en de verwerking ervan door Music Connects, staat beschreven in het privacybeleid van Music Connects.

Levering

Goederen van Music Connects worden geleverd ofwel op het adres vermeld op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur, ofwel in een vestiging van Music Connects, ofwel op een door de klant en Music Connects overeengekomen locatie (bv. de locatie van een evenement). Elke levering van goederen door Music Connects gebeurt over de verharde openbare weg, op het gelijkvloers en op risico en kosten van de klant. Diensten van Music Connects worden geleverd ofwel digitaal, ofwel in een vestiging van Music Connects, ofwel op een door de klant en Music Connects overeengekomen locatie (bv. de locatie van een evenement). Bij elke levering van goederen en/of diensten door Music Connects worden een of meerdere data en tijdstippen (bv. data en tijdstippen vermeld op een ticketaankoop) overeengekomen tussen de klant en Music Connects (hierna genoemd "leveringstermijnen"). De geschatte leveringstermijnen (bv. het programma van een evenement) worden echter enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering (bv. vertraging in het programma van een evenement) kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, weigering van de goederen en/of diensten of ontbinding van de overeenkomst tenzij de levering van de goederen en/of diensten niet verwezenlijkt werd binnen een jaar na aankoop.

Prijs

Prijzen zijn steeds vrijgesteld van BTW en inclusief taksen, rechten en bijkomende kosten, tenzij anders aangeduid. BTW en wisselkoersfluctuaties zijn integraal ten laste van de klant. De prijs is deze zoals vermeld op originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur, met uitzondering van verkopen in een vestiging van Music Connects. In dit geval gelden de prijzen die geafficheerd zijn in de vestiging. Wanneer de klant het oneens is met de prijs, dient de klant uiterlijk binnen acht kalenderdagen na ontvangst van de goederen en/of diensten dit schriftelijk of elektronisch mee te delen via de klantenondersteuning. Bij een overeenkomst met een klant - andere dan een consument - waarbij het moment van aankoop en het moment van levering meer dan drie maanden uiteen liggen, behoudt Music Connects zich het recht voor om de prijzen aan te passen aan de evolutie van vaste en/of variabele kosten (grondstoffen, lonen, energie, etc.) ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de factuur.

Klachten

De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk te controleren op breuk, beschadiging en compleetheid of de geleverde diensten onmiddellijk te evalueren na ontvangst. Wanneer een vergissing wordt begaan door Music Connects met betrekking tot geleverde goederen (bv. een vergissing in hoeveelheid) of diensten (bv. niet-uitgevoerde taken) of wanneer een zichtbaar gebrek aan conformiteit met betrekking tot geleverde goederen wordt vastgesteld (zie ook garantie), dient de klant uiterlijk binnen acht kalenderdagen na levering dit schriftelijk of elektronisch mee te delen via de klantenondersteuning.

Garantie

Op aangekochte goederen geldt voor consumenten de wettelijke garantie van twee jaar. Voor andere klanten geldt een garantie van één jaar. De garantie dekt enkel een verborgen gebrek aan conformiteit dat reeds bestond voor en/of tijdens de levering van de goederen. Wanneer een gebrek aan conformiteit met betrekking tot geleverde goederen wordt vastgesteld, dient de klant uiterlijk binnen twee maanden na het moment van vaststelling dit schriftelijk of elektronisch mee te delen via de klantenondersteuning. Indien het goed defect gaat binnen zes maanden na levering, wordt er verondersteld dat het verborgen gebrek bestond voor en/of tijdens de levering van de goederen, tenzij Music Connects het tegendeel kan bewijzen. Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na levering wordt vastgesteld, dient de klant te bewijzen dat het verborgen gebrek bestond voor en/of tijdens de levering van de goederen. Bijgevolg zijn onder meer uitgesloten: defecten ontstaan door een onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, incidenten na levering zoals waterschade, transportschade of brand of de vervanging van toebehoren die bij een normaal gebruik regelmatig moeten worden vervangen.

Herstelling en vervanging

Wanneer bij de vaststelling van een verborgen gebrek aan conformiteit aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan om de garantie op aangekochte goederen in te roepen, kunnen aangekochte goederen in de originele verpakking en op vertoon van originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur worden teruggebracht uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na de vaststelling naar een vestiging van Music Connects. In dat geval zal de klant het recht hebben op een kosteloze herstelling of vervanging van de gebrekkige goederen. Enkel ingeval de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, kan de klant een (gedeeltelijke) terugbetaling of ontbinding van de verkoop eisen.

Omruiling en annulering

Deze omruilings- en annuleringsvoorwaarden maken conform artikel VI.45, 11° van het Wetboek Economisch Recht en artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch Recht een onderscheid tussen het omruilen van goederen (bv. merchandising) en het annuleren van diensten die een bepaalde datum of periode van uitvoering voorzien (bv. toegangstickets voor een evenement en/of cateringvouchers). Elke terugbetaling die niet gebeurt via een waardebon, gebeurt via bankoverschrijving. De betalings- en verwerkingskosten (zie ook betaling en verwerking) die verbonden waren aan de aankoop kunnen onder geen enkele voorwaarde omgeruild of geannuleerd worden en vallen bijgevolg niet onder deze omruilings- en annuleringsvoorwaarden. In elk geval van omruiling of annulering, dient de klant dit schriftelijk of elektronisch mee te delen via de klantenondersteuning.

Omruiling

Wanneer de klant een aangekocht goed wenst om te ruilen zonder dat er sprake is van een verborgen gebrek aan conformiteit (bv. miskoop), beschikt de klant over een een periode van veertien kalenderdagen waarbinnen een overeenkomst kan worden ontbonden conform artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht. Beschadigde goederen die niet onder de garantievoorwaarden vallen, geopende en/of geschonden verpakkingen, voedingswaren, promotieartikelen en op verzoek van de klant bewerkte, vervaardigde, op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde bestellingen kunnen echter onder geen enkele voorwaarde omgeruild worden en vallen bijgevolg niet onder deze omruilingsvoorwaarden.  Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht, dient de klant de aangekochte goederen in de originele verpakking en op vertoon van de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur terug te bezorgen, persoonlijk of via een postdienst, uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen na het moment van aankoop bij een vestiging van Music Connects, waarna de klant ofwel een terugbetaling ter waarde van de aankoop, mits aftrek van eventuele reeds gemaakte betalings- en verwerkingskosten ontvangt. Wanneer de klant een aangekocht goed wenst om te ruilen vanaf vijftien kalenderdagen na het moment van aankoop, kan de klant de ontbinding van de overeenkomst aanvragen mits aanvaarden van een waardebon gelijkwaardig aan de prijs zoals vermeld op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur mits het afstaan van een schadevergoeding van 25,00 procent van de terugbetaling na aftrek van eventuele reeds gemaakte betalings- en verwerkingskosten.

Annulering

Wanneer de klant een aangekochte dienst wenst te annuleren, wordt er bij de annuleringsvoorwaarden rekening gehouden met de datum waarop de klant de gewenste annulering meedeelt en het aantal resterende weken tot de voorziene datum of periode van uitvoering. Diensten waarvan de voorziene uitvoering plaatsvindt binnen twee weken of waarvan de uitvoering al was gestart, kunnen onder geen enkele voorwaarde geannuleerd worden en vallen bijgevolg niet onder deze annuleringsvoorwaarden.

5 à 6 maanden voor uitvoering

Indien de dienst geannuleerd wordt minstens 20 weken voor de voorziene datum of periode van uitvoering, kan de klant een volledige terugbetaling ontvangen na aftrek van eventuele reeds gemaakte betalings- en verwerkingskosten.

4 à 5 maanden voor uitvoering

Indien de dienst geannuleerd wordt na 20, maar minstens 16 weken voor de voorziene datum of periode van uitvoering, kan de klant een volledige terugbetaling ontvangen mits de terugbetaling gedeeltelijk te aanvaarden door middel van een waardebon ter waarde van 25,00 procent van de prijs zoals vermeld op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur na aftrek van eventuele reeds gemaakte betalings- en verwerkingskosten.

3 à 4 maanden voor uitvoering

Indien de dienst geannuleerd wordt na 16, maar minstens 12 weken voor de voorziene datum of periode van uitvoering, kan de klant een volledige terugbetaling ontvangen mits de terugbetaling gedeeltelijk te aanvaarden door middel van een waardebon ter waarde van 50,00 procent van de prijs zoals vermeld op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur na aftrek van eventuele reeds gemaakte betalings- en verwerkingskosten.

2 à 3 maanden voor uitvoering

Indien de dienst geannuleerd wordt na 12, maar minstens 8 weken voor de voorziene datum of periode van uitvoering, kan de klant een volledige terugbetaling ontvangen mits de terugbetaling gedeeltelijk te aanvaarden door middel van een waardebon ter waarde van 75,00 procent van de prijs zoals vermeld op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur na aftrek van eventuele reeds gemaakte betalings- en verwerkingskosten.

8 à 6 weken voor uitvoering

Indien de dienst geannuleerd wordt na 8, maar minstens 6 weken voor de voorziene datum of periode van uitvoering, kan de klant een terugbetaling ontvangen mits de terugbetaling volledig te aanvaarden door middel van een waardebon gelijkwaardig aan de prijs zoals vermeld op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur en mits het afstaan van een schadevergoeding van 25,00 procent op de terugbetaling na aftrek van eventuele reeds gemaakte betalings- en verwerkingskosten.

6 à 4 weken voor uitvoering

Indien de dienst geannuleerd wordt na 6, maar minstens 4 weken voor de voorziene datum of periode van uitvoering, kan de klant een terugbetaling ontvangen mits de terugbetaling volledig te aanvaarden door middel van een waardebon gelijkwaardig aan de prijs zoals vermeld op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur en mits het afstaan van een schadevergoeding van 50,00 procent op de terugbetaling na aftrek van eventuele reeds gemaakte betalings- en verwerkingskosten.

4 à 2 weken voor uitvoering

Indien de dienst geannuleerd wordt na 4, maar minstens 2 weken voor, de voorziene datum of periode van uitvoering, kan de klant een terugbetaling ontvangen mits de terugbetaling volledig te aanvaarden door middel van een waardebon gelijkwaardig aan de prijs zoals vermeld op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur en mits het afstaan van een schadevergoeding van 75,00 procent op de terugbetaling na aftrek van eventuele reeds gemaakte betalings- en verwerkingskosten.

Betaling en verwerking

Betalingsvorderingen die voortvloeien uit aankopen die gebeuren via de online webshop van Music Connects worden door de klant betaald per mobiele overschrijving, kredietkaart, Maestro of Paypal op het moment van aankoop. Alle kosten die gepaard gaan met de betaling van aankopen via de online webshop van Music Connects (1,40 procent van de aankoopwaarde vermeerderd met 0,25 euro per betaling met een Europese betaalmiddelen en 2.90 procent van de aankoopwaarde vermeerderd met 0,25 euro per betaling met een niet-Europese betaalmiddel) zijn integraal ten laste van de klant. Andere betalingsvorderingen zijn steeds kostenloos contant betaalbaar in vestigingen van Music Connects tijdens de door Music Connects bepaalde openingsuren met een maximum van 200,00 euro, inclusief BTW. Het is ook mogelijk (het resterende saldo van) deze andere betalingsvordering te vereffenen via debetkaart of Payconiq. Alle kosten die gepaard gaan met de betaling van de bestelling via debetkaart (2,50 procent van de aankoopwaarde per betaling) of via Payconiq (0,06 euro per betaling) zijn integraal ten laste van de klant. Alle kosten die gepaard gaan met de administratieve en logistieke verwerking van de bestelling zijn ook integraal ten laste van de klant (2,10 procent van de aankoopwaarde vermeerderd met 0,40 euro per bestelling na aftrek van de betalingskosten). De betalings- en verwerkingskosten zijn verrekend in de aankoopprijs van een goed en/of dienst en worden geïnd voor het gebruik van de online diensten van Music Connects. Deze betalings- en verwerkingskosten worden onder geen enkele voorwaarde terugbetaald, noch bij omruiling, noch bij annulering door de klant, noch bij annulering door Music Connects en worden bij het afronden van elke bestelling aanzien als een dienst die werd voldaan. Music Connects behoudt zich het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Deze betalings- en verwerkingsmodaliteiten zijn niet limitatief en kunnen worden uitgebreid volgens de behoeften van Music Connects. 

Klantenondersteuning

Het betwisten van de factuur, het versturen van een klacht, het inroepen van de garantie en/of het aanvragen van een herstelling, vervanging, omruiling en/of annulering is pas geldig wanneer dit aangetekend wordt verzonden naar de maatschappelijke zetel (t.a.v. Music Connects, Burg. Vandenbogaerdelaan 43, 8870 Izegem of wanneer dit elektronisch wordt verzonden via e-mail naar support@musicconnects.be, mits de klant een leesbevestiging en/of een antwoord op het oorspronkelijke bericht ontvangt van Music Connects uiterlijk binnen acht kalenderdagen na verzending. In beide gevallen dient de klant dus te kunnen bewijzen dat het oorspronkelijke bericht wel degelijk gelezen en/of ontvangen werd door Music Connects.

Betalingsachterstand

In geval van niet-betaling van de aankoop op de vervaldag, zal de prijs zoals vermeld op de originele overeenkomst, aankoopbevestiging of factuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling wettelijke interesten verschuldigd zijn op het bedrag dat niet is betaald op de vervaldag, te rekenen vanaf de vervaldag tot de integrale betaling. Music Connects behoudt zich het recht voor om een forfaitaire vergoeding aan te rekenen van 5,00 euro per herinneringsschrijven wanneer de klant niet tijdig betaalt. Wanneer de factuur van een klant – andere dan een consument – onbetaald blijft gedurende zeven kalenderdagen na aangetekende verzending van een aanmaning, zal op deze factuur van rechtswege een forfaitaire vergoeding van 15,00 procent van de aankoopwaarde met een minimum van 50,00 euro verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies. Bij gerechtelijke inning zijn alle kosten ten laste van de klant. Het uitgeven, dan wel aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en vormt geen afwijking van deze verkoopsvoorwaarden. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, intresten en/of schadevergoedingen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen blijven eigendom van Music Connects tot volledige betaling van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag, mogen de reeds geleverde goederen door Music Connects worden teruggenomen, zonder dat deze terugname afbreuk doet aan enig recht tot invordering van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen. Indien de klant - andere dan een consument - de aan Music Connects toebehorende goederen en/of diensten zelf verwerkt of verkoopt, worden de schuldvorderingen die hieruit voortkomen ook overgedragen aan Music Connects tot volledige betaling van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen.

Overmacht

Music Connects behoudt zich het recht voor bestellingen op te schorten of te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. De volgende situaties worden uitdrukkelijk beschouwd als geval van overmacht: ongeval, schade aan materiaal, staking, transporttekort, brand, overstroming, hittegolf, oproer, terrorisme, cyberaanval, oorlog, lock-down, epidemie, ofwel bij Music Connects ofwel bij één van de leveranciers en/of transporteurs, ongeacht de oorzaak hiervan.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing, waarbij de territoriale bevoegdheden van de Rechtbanken worden bepaald door de maatschappelijke zetel van Music Connects.

Vragen / Feedback

Is er iets niets duidelijk? Of kunnen we iets aan deze pagina verbeteren? Stuur dan zeker een e-mail naar support@musicconnects.be.