Huisregels – BIOSKOOP Drive-In

Inleiding

De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op de drive-incinema's van 18 en 19 juli 2020 op parking PA3 van Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent en van 15 en 16 augustus 2020 op de Grote Markt, 9100 Sint-Niklaas onder de naam "BIOSKOOP" (hierna genoemd de "events"), georganiseerd door Music Connects, Burg. Vandenbogaerdelaan 43, 8870 Izegem (hierna genoemd de "organisator"). Deze voorwaarden gelden zowel voor alle personen die meewerken, vrijwillig en/of tegen betaling, aan de events in opdracht van de organisator (hierna genoemd de "medewerkers"), als voor alle personen, natuurlijke en/of rechtspersonen, die diensten en/of goederen leveren op de events in opdracht van de organisator (hierna genoemd "partners"), als voor alle personen, professioneel en/of amateuristisch, van de geschreven pers, televisie en/of radio (hierna genoemd "media"), als voor alle andere aanwezigen die geen organisator, medewerker, media en/of partner zijn (hierna genoemd de "bezoekers"). Tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden hieronder voor alle medewerkers, partners, media en bezoekers (hierna genoemd de "aanwezigen").

Bevoegdheden

  De volgende zaken zijn tijdens de events toegestaan door de organisator en daartoe aangewezen medewerkers en gebeuren op vrijwillige basis. De aanwezigen kunnen hier niet verplicht toe worden, maar het niet toestaan van en/of meewerken aan, kan wel leiden tot het weigeren van toegang tot het event, ongeacht het bezit van geldige toegangsbewijzen.
 • ✘ Het onderwerpen van de aanwezigen aan een oppervlakkige controle van kleding en/of bagage ten einde verboden voorwerpen te detecteren. De controlerende persoon is steeds van hetzelfde geslacht als de gecontroleerde. Een oppervlakkige controle staat niet gelijk met een politionele fouillering. Daartoe is vanzelfsprekend enkel de politie bevoegd.
 • ✘ Het maken van commerciële geluids- en/of beeldopnames met als doel het event te promoten en/of evalueren. Bij betreding van het event geven alle aanwezigen hun stilzwijgende toestemming aan de organisatie om deze opnames te gebruiken, verveelvoudigen, exploiteren, openbaar te maken en/of uit te zenden.
 • ✘ Het inrichten van specifieke zones waar roken is toegestaan. Roken wordt niet toegestaan in gebouwen, tenten en/of in elke zone die hiertoe niet expliciet is ingericht. Dit mag alleen in de open lucht en/of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Elke aanwezige die deze zones niet respecteert, riskeert verwijderd te worden van het event.
 • ✘ Het weigeren tot terugbetalen van reeds betaalde bedragen van reeds geconsumeerde goederen en/of diensten, rekening houdend met de door de organisator en aanwezigen geaccepteerde algemene voorwaarden omtrent omruiling en/of annulering die van toepassing zijn op elke aankoop bij de organisator.
 • ✘ Het inrichten van camerabewaking en/of het inzetten van externe bewakingsagenten. In geval van onregelmatigheden en/of (redelijk vermoeden van) overtredingen, zullen de gemaakte geluids- en/of beeldopnames beschikbaar worden gesteld aan de bevoegde instanties en kunnen de externe bewakingsagenten opgeroepen worden als getuige.

Verboden

  De volgende zaken zijn tijdens de events verboden voor alle aanwezigen en kunnen leiden tot het verwijderen van de overtreder van het event. Als de organisator inbreuken waarneemt die eveneens door de Belgische wet als verboden worden beschouwd, zal de overtreder meteen ter beschikking worden gesteld van de bevoegde instanties.
 • ✘ Het verdelen van flyers, folders en/of wegwerpgadgets. Promotie door middel van affiches en/of posters is wel toegelaten, maar enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de organisator en enkel op de daarvoor bestemde plaatsen. Bij overtreding dienen alle opruimkosten betaald te worden door de overtreder.
 • ✘ Het meebrengen van professionele geluids- en/of beeldopnameapparatuur, tenzij door media en/of een partner die instaat voor het in beeld brengen van het event en mits uitdrukkelijke toestemming van de organisator binnen het kader van een artikel, interview, nieuwsbericht en/of (foto en/of video)-reportage over het event.
 • ✘ Het aanzetten en/of aanhouden van motoren van voertuigen, zowel op de parking, als op het event indien van toepassing (bv. foodtrucks, voertuigen voor laden-en-lossen en/of drive-in-events), voor een andere reden dan het aankomen op of het vertrekken van het event (bv. opzetten verwarming, airco en/of lichten). 
 • ✘ Het meebrengen van eigen voedsel en/of drank. Alle voedings- en drankwaren worden ter plaatse gekocht bij de door de organisator ingerichte verkooppunten en worden verbruikt op het event. Voedsel- en drankprijzen worden duidelijk zichtbaar geafficheerd door de organisator en/of een partner die instaat voor de catering op het event.
 • ✘ Het betreden van afgesloten en/of bewaakte ruimtes zonder geldig toegangsbewijs (bv. toegangsticket, polsbandje en/of lanyard). Alle aanwezigen moeten aan de organisator gedurende het hele event dit toegangsbewijs kunnen presenteren wanneer dit gevraagd wordt door de organisator en/of een partner die instaat voor de bewaking op het event.
 • ✘ Het aanbieden van goederen en/of diensten aan de aanwezigen zonder tussenkomst van de organisator, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de organisator binnen het kader van een handelsovereenkomst. Bij overtreding dient de overtreder een schadevergoeding te betalen aan de organisator overeenkomstig de geleden schade.
 • ✘ Het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen. Drank wordt enkel geserveerd volgens de wettelijke voorschriften en dus is het alcoholverbod voor minderjarigen op bier en wijn (16+) en op gedestilleerde drank (18+) van toepassing. De organisator behoudt zich het recht voor om een geldig legitimatiebewijs te vragen ter controle.
 • ✘ Het aanbieden van alcohol aan een persoon die zichtbaar dronken is en/of het voorstellen en/of aanvaarden van weddenschappen die tot dronkenschap kunnen leiden. Bij overtreding kan de overtreder mee aansprakelijk gesteld worden wanneer een hierdoor dronken persoon achteraf betrokken geraakt in een ongeval.
 • ✘ Het uiten van reacties die beschouwd kunnen worden als lasterlijk, beledigend, provocerend, bedreigend, beschamend, bedreigend, misbruikend, pestend, vulgair, obsceen, hatelijk, ongewenst, seksueel expliciet, racistisch, discriminerend, kwetsend en/of anderszins bezwaarlijk ten aanzien van de organisator en aanwezigen.
 • ✘ Het gebruiken, verhandelen en/of bij zich dragen van alle soorten, hoeveelheden en/of vormen van illegale drugs en/of verdovende middelen. Bij overtreding worden alle aangetroffen middelen in beslag genomen door de organisator en/of een partner die instaat voor de bewaking op het event en overgedragen aan de bevoegde instanties.
 • ✘ Het ontvreemden en/of zonder uitdrukkelijke toestemming meenemen van eigendommen van andere aanwezigen en/of de organisator. Bij overtreding wordt dit altijd als diefstal gerapporteerd aan de bevoegde instanties. Bij beschadiging van deze eigendommen wordt de overtreder aansprakelijk gesteld voor de reparatie en/of vernieuwingskosten.
 • ✘ Het betalen met valse bankbiljetten, geldstukken en/of vouchers en/of het proberen toegang krijgen tot het event met valse toegangsbewijzen. Bij overtreding worden alle frauduleuze middelen in beslag genomen door de organisator en/of een partner die instaat voor de bewaking op het event en overgedragen aan de bevoegde instanties.
 • ✘ Het meebrengen van wapens en/of munitie zoals vernoemd in de wapenwet, alsook alle andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen zoals voorwerpen met ontploffings- en/of brandgevaar (bv. spuitbussen – ongeacht inhoud – en/of vuurwerk) en/of scherpe voorwerpen (bv. glas en/of metaal).

Aansprakelijkheid

  • ✘ De organisator kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal van kleding, elektronische toestellen en/of andere persoonlijke voorwerpen op het event. Gevonden voorwerpen dienen wel altijd aangeboden te worden bij de organisator en/of een medewerker. Het niet inleveren van gevonden voorwerpen staat gelijk aan diefstal.
  • ✘ De organisator en/of medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele kwetsuren en schade aan eigendommen welke zijn toegebracht door geweld van derden. De organisator en/of medewerkers kunnen wel opgeroepen worden als getuige ten einde de agressor aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.
  • ✘ De organisator en/of medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers mochten ondervinden ten gevolge van een ongeval, tenzij kan bewezen worden dat het ongeval mede werd veroorzaakt door de organisator en/of medewerkers.

Covid-19

Gezien de huidige gezondheidscrisis veroorzaakt door de internationale verspreiding van het covid-19-virus en/of coronavirus, ziet de organisator zich genoodzaakt tot het opleggen van aanvullende maatregelen om de risico op verspreiding in te perken. De volgende maatregelen werden opgesteld in samenspraak met de bevoegde instanties.
 • ✘ Elke persoon die symptomen vertoont die kunnen duiden op besmetting zoals koorts, droge hoest, vermoeidheid, spierpijn, keelpijn, diarree, hoofdpijn, aangetaste smaak en/of reuk, kortademigheid en/of ademhalingsproblemen, pijn en/of druk op de borst en/of aangetaste spraak en/of beweging dienen thuis te blijven.
 • ✘ Elke persoon brengt een persoonlijk mondmasker en indien gewenst handschoenen mee en dient dit op te zetten wanneer er sprake is van contact met de organisator en/of aanwezigen binnen anderhalve meter afstand. Er zullen mondmaskers te koop worden aangeboden aan een eerlijke prijs voor personen die dit zouden vergeten zijn.
 • ✘ Elke persoon komt met de bij aankoop geregistreerde wagen en bijhorende nummerplaat naar het event. Toegangscontrole gebeurt contactloos op basis van nummerplaat. Om een vlotte circulatie te garanderen, worden plaatsen toegekend op basis van aankomst. Per rij worden plaatsen vanaf het midden naar uiterst links en rechts gevuld.
 • ✘ Elke persoon dient gedurende het volledige event in de wagen te blijven. Enkel voor het hoogstnodige – een toiletbezoek, nood aan medische hulp en/of evacuatie – mag de wagen verlaten worden. Personen die gebruik maken van de Full 80s Experience Seats worden eveneens rechtstreeks tot aan de wagen geëscorteerd. In de koffer en/of (kampeer)stoeltjes langs de wagen zitten is verboden.
 • ✘ Elke persoon dient bij elk toiletbezoek anderhalve meter afstand te bewaren ten opzichte van andere aanwezigen en respecteert zowel de in- en uitgangen, als het maximum aantal toegelaten personen. Na elk toiletbezoek dienen verplicht de handen met ontsmettingsalcohol grondig gewassen te worden.
 • ✘ Elke persoon houdt zich aan het contactloos bestellen en betalen van drank en snacks via digitale catering vouchers en de daartoe ontworpen applicaties van de organisator. Betalingen in de applicatie kunnen gebeuren met Bancontact, Mastercard, VISA en/of PayPal. Bestellingen worden door een medewerker naar de wagen gebracht.
 • ✘ Elke persoon wordt de mogelijkheid aangeboden om het afval van aangekochte voedings- en/of drankwaren thuis te recycleren. Er wordt uitsluitend gewerkt met gemakkelijk te recycleren verpakkingen zoals PMD en/of glas. Bij het verlaten van het event, kan afval vanzelfsprekend ook afgegeven worden aan een medewerker indien gewenst.

Toepasselijk Recht

Het betreden van het event impliceert dat de aanwezigen kennis hebben genomen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaardt en deze zonder voorbehoud naleeft. Bij (redelijk vermoeden van) overtreding kan de organisator een aanwezige zonder verplichte verantwoording de toegang tot het event ontzeggen. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien en/of onduidelijkheid beslist de organisator. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing, waarbij de territoriale bevoegdheden van de Rechtbanken worden bepaald door de maatschappelijke zetel van de organisator.

Vragen / Feedback

Is er iets niets duidelijk? Of kunnen we iets aan deze pagina verbeteren? Stuur dan zeker een e-mail naar support@musicconnects.be.